Secondary

Languages

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,771,585 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,543,689 ราย คิดเป็น 61%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 961,080 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,206,106 ราย คิดเป็น 21%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 60,710 ราย คิดเป็น 1%