Secondary

Languages

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,902,695 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,590,741 ราย คิดเป็น 61%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 927,633 ราย คิดเป็น 16%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,322,147 ราย คิดเป็น 22%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 62,174 ราย คิดเป็น 1%