Secondary

Languages

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจ้างผลิตเสื้อโปโลสำหรับผู้บริหาร ผู้ปฎิบัติงานและสถานศึกษาที่ร่วมจัดกิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6