Secondary

Languages

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางและวิธีการดำเนินงานของกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานกองทุน ในระหว่างวันที่ 9 – 10, 15-16 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยประกอบด้วย

 1. ระดับอาชีวศึกษา (รัฐ)          วันพุธที่            9     พฤษภาคม 2561
 2. ระดับอาชีวศึกษา (เอกชน)    วันพฤหัสบดีที่ 10    พฤษภาคม 2561
 3. ระดับอุดมศึกษา                  วันอังคารที่     15    พฤษภาคม 2561
 4. ระดับมัธยมศึกษา                วันพุธที่          16    พฤษภาคม 2561

                *ระดับมัธยมศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 232 แห่ง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

 • ร่างคู่มือสำหรับสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
 • การบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด
  โดย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 • การบรรยายเรื่อง “ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืม ตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560” ดาวน์โหลด
  โดย นายโพธิพันธ์ มุขสมบัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
 • การบรรยายเรื่อง “การให้กู้ยืม ในปีการศึกษา 2561” 
  โดย  นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  1.ระดับมัธยมศึกษา ดาวน์โหลด
  2.ระดับอาชีวศึกษา ดาวน์โหลด
  3.ระดับอุดมศึกษา ดาวน์โหลด
 • การบรรยายเรื่อง “ระบบการให้กู้ยืมสำหรับสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2561” ดาวน์โหลด
  โดย ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 • บรรยายพิเศษหัวข้อ “หลักการพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม สำหรับสถานศึกษา” ดาวน์โหลด 
  โดย พลเอก ดร. ศรุต นาควัชระ ผู้อำนวยการศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 • แผ่นพับขั้นตอนการให้กู้ยืมเงิน ดาวน์โหลด
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-1
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-3
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-4
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-5
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-6
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-7
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-8
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-9
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-10
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-11
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-12
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-13
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-14
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-15
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-16
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-17
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-18
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-19
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-20
วันที่: 
10 พฤษภาคม 2561