Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์ - การชำระหนี้

กองทุนฯ ขอขอบคุณผู้กู้ยืมทุกท่านที่มาชำระเงินคืน เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้อง

กองทุนฯ ขอขอบคุณผู้กู้ยืมทุกท่านที่มาชำระเงินคืน เพื่อส่งต่อโอกาสที่เคยได้รับให้กับนักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง รวมถึงขอขอบคุณสื่อมวลชน แอดมิน แฟนเพจต่างๆ หน่วยงานองค์กรนายจ้าง พ่อแม่ ผู้ปกครอง สถานศึกษา และชาว Social...

ขอขอบคุณผู้กู้ยืมทุกท่านที่มาชำระเงินคืน เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้อง
วันที่: 18 มิถุนายน 2559
ผู้เข้าชม: 1,585

การระงับแห่งหนี้ กรณีผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย

กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตายให้หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นอันระงับไป (เฉพาะหนี้ก่อนตาย) โดยต้องส่งสำเนาใบมรณบัตร สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน และสำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่นำมาแจ้งพร้อมทั้งเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ...

การระงับแห่งหนี้ กรณีผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย
วันที่: 18 มิถุนายน 2559
ผู้เข้าชม: 19,271