Secondary

Languages

การประชุมสัมมนา ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2563 สำหรับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2563

การประชุมสัมมนา

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ในระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องแกรนด์ A - B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

  • ระดับอาชีวศึกษา (รัฐ)             วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563   ลงทะเบียน...คลิก
  • ระดับอาชีวศึกษา (เอกชน)        วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563         ลงทะเบียน...คลิก

 

แบบฟอร์มสำรองห้องพัก

  • สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา กรณีผู้เข้าร่วมสัมมนามีความประสงค์เข้าพักก่อน และหลังสัมมนา (ผู้เข้าพักชำระเงินค่าห้องพักเอง) ...คลิก 

 

หมายเหตุ :  (สถานศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ กยศ. www.studentloan.or.th)

 

วันที่: 
17 กุมภาพันธ์ 2563