Secondary

Languages

กยศ. เผยความคืบหน้าผลการกู้ยืมและการชำระหนี้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยความคืบหน้าการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562 นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และที่เรียนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักได้กู้ยืมแล้วกว่า 5 แสนราย เป็นเงินกู้ยืมกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท ปลื้มยอดชำระหนี้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2563 สูงถึง 2.6 พันล้านบาทจากการเดินหน้าหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า “ความคืบหน้าผลการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562 ขณะนี้มีนักเรียน นักศึกษาได้กู้ยืมแล้ว จำนวน 534,904 คน เป็นเงินกู้ยืม จำนวน 26,198.50 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ยืมให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 439,827 คน เป็นเงิน 19,412.99 ล้านบาท และเงินกู้ยืมให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 95,077 คน เป็นเงิน 6,785.51 ล้านบาท ซึ่งการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2562 กองทุนมีเงินเพียงพอให้กู้ยืมสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกราย โดยไม่ได้จำกัดโควต้าการกู้ยืม อีกทั้ง กองทุนยังได้มีโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ 3 โครงสร้างพื้นฐาน สำหรับผู้กู้ยืมระดับปริญญาตรี เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 30 สำหรับผู้กู้ยืมระดับอาชีวศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 50 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการ  ของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC รวมถึงเป็นการป้อนกำลังคนในสายอาชีวะ/สายวิชาชีพที่ยังขาดแคลนสู่ตลาดแรงงานทั่วประเทศ โดยให้สิทธิกับผู้กู้ยืมที่เรียนระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2566 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและรายชื่อหลักสูตรได้ที่ www.studentloan.or.th

สำหรับการรับชำระหนี้ตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน) กองทุนได้รับชำระหนี้แล้ว 2,650 ล้านบาท มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ได้รับชำระหนี้ 2,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 17 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการหักเงินเดือน และจากการที่สื่อมวลชนได้ช่วยประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสร้างจิตสำนึกในการชำระหนี้ และความรับผิดชอบให้แก่ผู้กู้ยืม ซึ่งกองทุนจะนำเงินที่ได้รับชำระคืนมาใช้ในการสร้างโอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็น ต้องกู้ยืมตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และมั่นใจว่ากองทุนมีเงินเพียงพอให้ทุกคนกู้ยืมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

 

      Line@กยศ.

 

วันที่: 
18 พฤศจิกายน 2562