Secondary

Languages

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563

 

 

การให้กู้ยืมปีการศึกษา 2563

 
 

1ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2563 ... คลิก 


2. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563  ... คลิก 


3. เรื่องที่กองทุนแจ้งให้สถานศึกษาทราบ

ในปีการศึกษา 2563 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ยกเลิกการจัดสรรวงเงิน สำหรับการให้กู้ยืมเงินในลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) สถานศึกษาสามารถบันทึกกรอบวงเงินผ่านระบบ e-Studentloan ได้ทันที เนื่องจากจะไม่มีการจัดสรรวงเงิน ทั้งนี้ การบันทึกกรอบต้องไม่เกินค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริงและไม่เกินขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

-  แนวปฏิบัติในการยื่นกู้ของผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ปีการศึกษา 2563  ...คลิก

-  แบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.101) สำหรับปีการศึกษา 2563 ... คลิก

-  การโอนเงินกู้ยืม... คลิก

- การบันทึกข้อมูลสาขาวิชาของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563) ... คลิก 

- การเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้กู้ยืมและสถานศึกษา ... คลิก 


4. รายชื่อสถานศึกษา ที่ยังมิได้ นำส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ(Update ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ) ... คลิก


5. รายชื่อสถานศึกษาที่ส่งเอกสารการกู้ยืมปีการศึกษา 2561 - 2562 ผิดที่ ... คลิก

 

ช่องทางติดต่อสื่อสารสำหรับสถานศึกษา

บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการให้กู้ยืม

 

บริการตอบข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการส่งเอกสารสัญญา    

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร ...คลิก   

 

 

 

 

วันที่: 
2 เมษายน 2563