Secondary

Languages

กยศ. ร่วมกับ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี จัดทำ

          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี จัดทำ “โครงการ กยศ. ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อเป็นการถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กองทุนจึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและผู้ด้อยโอกาส เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม และส่งเสริมการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์อันเป็นการตอบแทนสังคม ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต โดยมีกิจกรรม 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการสอน ด้านดูแลเด็ก ด้านบำรุงรักษา ด้านเกษตร ด้านทำความสะอาด และด้านความสวยงาม น่าอยู่ สถานที่

          โดยนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ดังนี้
•  กิจกรรมจิตอาสาของ "สถานสงเคราะห์เด็กเด็กอ่อนรังสิต" รายละเอียดตามไฟล์แนบ
•  กิจกรรมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

วันที่: 
9 มกราคม 2560