Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

ศึกษาดูงาน เรื่อง “การส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพตามหลักสูตรการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับตลาดแรงงาน สำหรับนักเรียนที่กู้ยืมเงินกองทุน

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมกับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงาน เรื่อง “การส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพตามหลักสูตรการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับตลาดแรงงาน สำหรับนักเรียนที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” โดยมี นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดหลักสูตรการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับแนวทางการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ณ วิท

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,771,655 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,508,997 ราย คิดเป็น 60%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 959,845 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,241,783 ราย คิดเป็น 22%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 61,030 ราย คิดเป็น 1%