Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กยศ. จับมือกรมกิจการเด็กและเยาวชน  ส่งเสริมจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจิตสาธารณะพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม ...คลิก 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. เดือนมิถุนายน 2563

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,771,655 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,508,997 ราย คิดเป็น 60%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 959,845 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,241,783 ราย คิดเป็น 22%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 61,030 ราย คิดเป็น 1%