Secondary

Languages

User login

ใส่เลขบัตรประชาชนครบ13หลักแล้วระบบขึ้นว่าใส่ไม่ครบ

ผมใส่เลขบัตรประชาชนถูกต้องและครบหมดแล้สวแต่ลงทะเบียนไม่ได้พอจะรีรหัสผ่านก็รีไม่ได้
 

ผู้ส่ง: 
ณัฐวุฒิ สุขเกษม

กรณีลืมรหัสผ่าน  (มีเลขบัตรประชาชนบิดา – มารดา ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์)
แนะนำให้รีเซ็ทรหัสผ่านใหม่ ดังนี้
1. เข้า Website กองทุนฯ (www.studentloan.or.th)
2. คลิก บริการออนไลน์ – ระบบ e-studentloan สำหรับนักเรียน - นักศึกษา
3. คลิก ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว
4. คลิก Reset รหัสผ่าน
5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และสังเกตุตรง 3 ช่องสุดท้าย ให้เลือกกรอกข้อมูลข้อใดข้อหนึ่ง > คลิกยืนยัน หลังจากนั้นระบบจะขึ้นรหัสใหม่เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กให้ผู้กู้จดรหัสผ่านไว้ > คลิก จบการทำงาน (ห้ามยืนยันซ้ำเพราะรหัสผ่านจะเปลี่ยนไป)
กรณีลืมรหัสผ่าน  (ไม่มีเลขบัตรประชาชนบิดา – มารดา ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์)
ผู้กู้จะไม่สามารถ Reset รหัสผ่านเองได้ เนื่องจากในทะเบียนบ้านในส่วนผู้ให้กำเนิดไม่มีข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา ซึ่งจะต้องติดต่ออำเภอหรือสำนักงานเขตพื้นที่ แจ้งเพิ่มเลขบัตรประจำตัวประชาชนบิดา – มารดา ในทะเบียนบ้าน
เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้
1. สูติบัตรของผู้กู้
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา - มารดา
หลังเพิ่มข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน บิดา – มารดา เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้กู้ติดต่อ กยศ.Call Center 0 2016 4888 กด 9 หรือแจ้งผ่าน mail info (หน้า website กองทุนฯ) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องตรวจสอบในระบบทะเบียนราษฎร์อีกครั้ง รอประมาณ 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นผู้กู้สามาถ Reset ได้ด้วยตัวเอง