Secondary

Languages

User login

การจัดสรรวงเงินของผู้กู้รายใหม่

ขออนุญาตสอบถามการจัดสรรวงเงินของผู้กู้ยืมรายใหม่ เนื่องจากทางสถานศึกษาได้รับการจัดสรรวงเงินผู้กู้รายใหม่ ปวช. จำนวน 24 ราย แต่มีนักเรียนยื่นคำขออกู้จำนวน 26 ราย ทางสถานศึกษาต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ

ผู้ส่ง: 
อุบลวรรณ เกิดลาภ