Secondary

Languages

User login

ถามเรื่องเกรดค่ะ

สวัสดีค่ะ

หนูเรียนไม่เก่งค่่ะ เลยติด 0 แต่ตามแก้แล้วและลงไม่หมดเพราะวิทลัยจำกัดหน่วยกิต เลยเหลืออยู่ 2 ตัว ทำให้เกรดไม่ถึง เทอมแรกได้ 2.56 เทอมสองได้ 1.65 ตอนนี้อาจารย์บอกกู้ไม่ได้แล้ว ต้องทำไงดีคะ ?

ผู้ส่ง: 
อรวรรณ ธรรมขันทา

ทางกองทุนได้มอบอำนาจให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่ะ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามคณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน (คลิดอ่านประกาศ)  ได้กำหนดไว้ว่า ข้อ 2.2 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
** แนะนำให้ปรึกษาอาจารย์นะคะ