Secondary

Languages

User login

ค่าครองชีพ

สวัสดีครับ พี่ๆครับ ปกติแล้วค่าครองชีพจะออกทุกวันที่นั้นๆ ของเทอมนั้น ต่อเนื่องกันทุกเดือน จนครบ 1 เทอม แต่ล่าสุด ผมได้รับเงินเดือนแรก วันที่ 20 เม.ย. 61 ของ ภาคเรียนที่สอง ปีการศึกษา 2560 และเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 61 เงินค่าครองชีพก็ไม่เข้า แบบนี้ อยากทราบว่า แล้วเดือนพ.ค. เงินค่าครองชีพจะเข้าไม่ครับ และถ้าไม่เข้าภายในเดือนนี้ จะเข้าประมาณวันไหน ยังไงครับ  ผมลำบากจริงๆ รบกวนช่วยตอบหน่อยนะครับ

ผู้ส่ง: 
ปรินทร ปลัดยศ

กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเดือนแรกให้กับผู้กู้ยืมภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษาทำการตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืมในระบบ e-Studentloan เรียบร้อยแล้ว และสถานศึกษาต้องจัดส่งเอกสารการกู้ยืมของผู้กู้ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วนให้ธนาคารโดยเร็ว หากธนาคารไม่ได้รับเอกสารการกู้ยืมดังกล่าวภายใน 30 วัน กองทุนจะหยุดการโอนเงินค่าครองชีพของผู้กู้ยืมในเดือนที่ 2
หมายเหตุ : กรณีได้รับเงินเดือนแรกแล้ว ผู้กู้ยืมที่ถูกระงับการโอนเงินตั้งแต่เดือนที่ 2 มีสาเหตุ ดังนี้
1. สถานศึกษาไม่ได้จัดส่งเอกสารสัญญา และ/หรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
2. สถานศึกษาจัดส่งแล้ว แต่ธนาคารแจ้งให้สถานศึกษาแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม
แนะนำให้ผู้กู้ยืมให้ติดต่อสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบการจัดส่งเอกสารการกู้ยืมเงินให้ธนาคารนะคะ