Secondary

Languages

User login

ปัญหาในการกรอกข้อมูลในแบบคำขอกู้ยืมเงิน

ไม่สามารถเลือกชั้นปีที่ต้องการได้ค่ะ เนื่องจากระบบล็อคไว้ให้เลือกแค่ชั้นปีที่ 1 กับ 2 ซึ่งชั้นปีที่ต้องการกู้จริงๆคือชั้นปีที่ 4 ค่ะ ต้องทำอย่างไรคะ

ผู้ส่ง: 
สโรชา มูลน้อย

ถ้ายังไม่สามารถทำได้ แนะนำให้ติดต่อ กยศ. call center 02 016 4888 กด 9 เพื่อตรวจสอบข้อมูล