Secondary

Languages

User login

กยศล่าช้า

สวัสดีค่ะ อยากทราบว่ากยศจะออกให้วันไหนคะ ช่วยออกก่อนเมษาได้ไหม ใกล้จบแล้ว ค่าใช้จ่ายเยอะมาก

ผู้ส่ง: 
ปิยธิดา สรวยสุวรรณ

-  ค่าครองชีพ ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาต้องจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือแบบยืนยันฯ ของผู้กู้ยืมทุกรายให้แล้วเสร็จ รวมทั้งต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือแบบยืนยันฯ ของผู้กู้ยืมทุกราย ก่อนที่จะยืนยันข้อมูลการกู้ยืมของผู้กู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม เพื่อให้ผู้กู้ยืมได้รับเงินค่าครองชีพโดยเร็ว
- ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กองทุนจะจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษาหลังจากผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมตรวจสอบสัญญา/แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพว่าถูกต้องและครบถ้วนตรงกับข้อมูลที่ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมได้รับจากระบบ e-Studentloan โดยจะโอนทุกวันที่ 10 และ 20 ของเดือน