Secondary

Languages

User login

สอบถามครับ

เงินงวดเเรกภาคเรียนที่2/2560

เข้าวันที่7/มกราคม/2561 ตอนนี้เดือนมีนาคมแล้วแต่เดือนที่2-3ยังไมเข้าเลยครับ ดูในเว็บขึ้นเอกสารถูกต้อง/ปกติ นี่ก็จะปิดเทอทเมื่อไหร่เงินจะเข้าครับ มีปัญญาอะไรหรือเปล่าครับ

ผู้ส่ง: 
ณัฐพล ยอดงาม

ค่าครองชีพ ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาต้องจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือแบบยืนยันฯ ของผู้กู้ยืมทุกรายให้แล้วเสร็จ รวมทั้งต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือแบบยืนยันฯ ของผู้กู้ยืมทุกราย ก่อนที่จะยืนยันข้อมูลการกู้ยืมของผู้กู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม เพื่อให้ผู้กู้ยืมได้รับเงินค่าครองชีพโดยเร็ว

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กองทุนจะจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษาหลังจากผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมตรวจสอบสัญญา/แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพว่าถูกต้องและครบถ้วนตรงกับข้อมูลที่ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมได้รับจากระบบ e-Studentloan โดยจะโอนทุกวันที่ 10 และ 20 ของเดือน

หมายเหตุ : กรณีได้รับเงินเดือนแรกแล้ว ผู้กู้ยืมที่ถูกระงับการโอนเงินตั้งแต่เดือนที่ 2 มีสาเหตุ ดังนี้
1. สถานศึกษาไม่ได้จัดส่งเอกสารสัญญา และ/หรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
2. สถานศึกษาจัดส่งแล้ว แต่ธนาคารแจ้งให้สถานศึกษาแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม
แนะนำให้ผู้กู้ยืมให้ติดต่อสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบการจัดส่งเอกสารการกู้ยืมเงินให้ธนาคารนะคะ