Secondary

Languages

User login

เอกสารสำเนาเดิม

คือ ผมจะทำการกู้ปีการศึกษา 2560 แต่ว่า ในการกรอกข้อมูล ยังมีเอกสารเก่า(เคยทำสัญญากู้จากสถาบันเดิม หลักสูตร4ปี แต่ได้กู้แค่ 1 ปี) เลยจะทำการกู้ไหม่ แต่ทางเว็บบอกว่าสัญญาเก่ายังคงค้าง ยังสามารถกู้สัญญาเก่า แต่เปลี่ยนชื่อสถาบันได้ไหมครับ(ย้ายสถานศึกษา)

ผู้ส่ง: 
ภีรพล ปิมปา

ถ้าย้ายสถานศึกษามาเรียนที่ใหม่ก็สามารถยื่นกู้ได้นะคะ  ให้เลือกเป็นยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินนะคะ แต่จะกู้ได้ไม่เกินหลักสูตร เช่น หลักสูตร 4 ปี เคยกู้แล้ว 1 ปี จะมีสิทธิ์กู้ได้อีก 3 ปีนะคะ