Secondary

Languages

User login

ทำสัญญาในระบบไม่ได้ครับ

ทำสัญญาในระบบไม่ได้ครับพอคลิกทำสัญญาระบบบอกให้ติดต่อ กยศ เพื่อขอเวลาในการทำสัญญาคืออะไรอะครับ พอดีเปลี่ยนสถานศึกษาด้วย

ผู้ส่ง: 
นายนัฏฐชานนท์ อภินันท์ธณสกุล

เนื่องจากตอนนี้สัญญายังไม่สามารถทำได้ ให้รอประกาศจากกองทุนฯ ก่อนนะคะ