Secondary

Languages

User login

หยุดเรียน 1 ปี มีใบแจ้งหนี้มาที่บ้าน

ผมเป็นผู้กู้รายเก่าจบ ปวส ปีที่แล้วซึ่งเป็นปีการศึกษา 2558 แล้วได้หยุดเรียนไว้ 1 ปี แต่ตอนนี้ กลับมาเรียนต่อ ป.ตรี แล้ว กำลังยื่นเรื่องกู้ กยศ ต่อเนื่องครับ จะมีปัญหากับการกู้ไหมครับ

ผู้ส่ง: 
นาย ดี

ให้รายงานสถานะภาพการเป็นนักศึกษา โดยเอกสารที่ต้องใช้
1.แบบฟอร์ม กยศ. 204 (คลิกดาวน์โหลด)
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถานศึกษา
(1-3 แนะนำให้สำเนาเก็บไว้ด้วย)

ช่องทางการส่งเอกสาร
กรณีทำสัญญากับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 02-2568198 โทรติดตามผล 02-2088699
กรณีทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ธนาคารอิสลามฯ ทุกสาขา
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 02-2045016 โทรติดตามผล 02-6506999

**หมายเหตุ  ผู้กู้ยืมต้องรายงานสถานภาพทางการศึกษาให้ธนาคารทราบทุกปีจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา