Secondary

Languages

User login

กำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศ

ได้ทุนไปเรียนโทที่ต่างประเทศค่ะ ปกติจะยื่น กยศ204 เพื่อยืนยันสถานะการเรียนอยู่สถาบันที่ไหนใช่ไหมค่ะ ถ้าไปเรียนต่างประเทศจะต้องยื่นอะไร ยังไงที่ไหนบ้างค่ะ

ผู้ส่ง: 
Wan Munn

ไปเรียนต่อต่างประเทศจะไม่สามารถผ่อนผันกรณีศึกษาอยู่ได้ค่ะ นอกจากผ่อนผันเป็นผู้ไม่มีรายได้ แต่จะผ่อนผันได้คราวละไม่เกิน 6 เดือนค่ะ