Secondary

Languages

User login

กู้ต่อได้ไหม

อยากทราบว่า ถ้ากู้กยศ.ตอนปี1ไป1ปี แล้วซิ่ว สามารถกู้ต่อได้ไหมและได้กี่ปี

ผู้ส่ง: 
สิริยากร ชีพอยู่ยืน

มีสิทธิ์ยื่นกู้ได้ค่ะ แต่จะกู้ได้ไม่เกินหลักสูตรค่ะ ถ้าหลักสูตร 4 ปี แล้วเคยใช้สิทธิ์แล้ว 1 ปี ก็จะเหลือ 3 ปีค่ะ