Secondary

Languages

User login

ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้

คือเวลาการศึกษาตามหลักสูตรที่ผมเรียนคือ 3 ปี พอผมกดเลือกที่ชั้นปีที่จะขอกู้ในชั้นปีที่ 3 แต่พอกดบันทึก มันขึ้นว่า "ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ เนื่องจากจำนวนครั้งในการขอกู้ ห้ามเกินระยะเวลาของหลักสูตร" (แบบนี้คือผมต้องกดเลือกเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 หรือ 4 ปี)

ผู้ส่ง: 
Artid Artid

การกู้ยืมจะกู้ได้ไม่เกินหลักสูตรนะคะ ถ้าหลักสูตร 4 ปี ก็จะสามารถกู้ได้ 4 ปี ถ้าจะกู้เกินหลักสูตรต้องติดต่อสถานศึกษาให้ทำเรื่องไปที่ต้นสังกัด เพื่อขออนุมัติกู้เกินหลักสูตรค่ะ