Secondary

Languages

User login

เมื่อไหร่จะโอน

คือรอเวลามานานมากเลยนะครับ  เงินก็จะไม่มีจ่ายค่าเทอมเข้ามหาลัยแล้ว

ต้องจ่ายวันที่ 20 เดือนนี้ด้วย  ถ้าพวกผมไม่ได้เรียน คุณจะทำยังไง

ผู้ส่ง: 
อัคคเดข สวยศรี

การโอนเงินค่าครองชีพ

กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเดือนแรกให้กับผู้กู้ยืมภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษาทำการตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืมในระบบ e-Studentloan เรียบร้อยแล้ว และสถานศึกษาต้องจัดส่งเอกสารการกู้ยืมของผู้กู้ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วนให้ธนาคารโดยเร็ว หากธนาคารไม่ได้รับเอกสารการกู้ยืมดังกล่าวภายใน 30 วัน กองทุนจะหยุดการโอนเงินค่าครองชีพของผู้กู้ยืมในเดือนที่ 2

หมายเหตุ : กรณีได้รับเงินเดือนแรกแล้ว ผู้กู้ยืมที่ถูกระงับการโอนเงินตั้งแต่เดือนที่ 2 มีสาเหตุ ดังนี้

1. สถานศึกษาไม่ได้จัดส่งเอกสารสัญญา และ/หรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

2. สถานศึกษาจัดส่งแล้ว แต่ธนาคารแจ้งให้สถานศึกษาแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม

แนะนำให้ผู้กู้ยืมให้ติดต่อสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบการจัดส่งเอกสารการกู้ยืมเงินให้ธนาคารนะคะ