Secondary

Languages

User login

ไม่ได้รับเอกสารการชำระหนี้หรือขึ้นศาล แต่ status โดนบังคับคดี

สามารถติดต่อเบอร์ไหนบ้างครับ เพื่อขอผ่อนชำระ

ผู้ส่ง: 
อติเทพ รักษ์ชูชื่น

ติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ที่อยู่ :  เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ชั้น 5-6
         ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์  :  0-2016-4888 
โทรสาร   :  0-2016-4800

ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ
อาคารสุขุมวิท ชั้น 14 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110
โทร. 0 2208 8699 โทรสาร 0 2256 8198
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฝ่ายนโยบายรัฐ
66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร. 0 2650 6999 โทรสาร 0 2204 5016