Secondary

Languages

User login

ได้รับจดหมายเรื่องให้ชำระ

ได้รับจดหมายให้ไปชำระ อยากสอบถามว่าเราสามารถผ่อนผันได้รึป่าวค่ะ พอดีว่ารายจ่ายตอนนี้ไม่พอค่ะ อยากจะแบ่งชำระเป็นเดือน จนครบของปีนี้ค่ะ อยากทราบว่าต้องทำเรื่องอย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

ผู้ส่ง: 
วราพร ห้าวหาญ

การขอผ่อนผันการชำระหนี้สามารถทำได้แต่จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ทางกองทุนฯ กำหนดไว้ คือ
1. ไม่มีรายได้
2. เป็นผู้มีรายได้น้อยกว่าเดือนละ 4,700 บาท
3. ประสบภัยพิบัติจากอัคคีภัย วาตภัยหรือจากภัยธรรมชาติอื่นๆ รวมถึงภัยจากสงคราม หรือจลาจล ซึ่งทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง

โดยใช้เอกสารและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.studentloan.or.th/index.php/highlight/2/6/127