Secondary

Languages

User login

เช็คยอดหนี้

ทำไมต้องทำอะไรยุ่งยากด้วยอ่ะ จบมาตั้งหลายปีล่ะ ใครจะจำได้ว่า ปีการศึกษาปีพ.ศ. อะไร

เช็คแบบเดิมก็ดีแล้วนี่  แล้วแบบนี้ใครจะอยากจ่ายคืนล่ะ

ผู้ส่ง: 
สุรัตน์ แซ่เตีย

ผู้กู้สามารถดูขั้ตอนการลงเบียนเพื่อตรวจสอบยอดหนี้ได้ที่นี่ค่ะ
 

https://www.studentloan.or.th/index.php/highlight/2/4/44