Secondary

Languages

User login

ขอสอบถามหน่อยค่ะ

สวัสดีค่ะ มีเรื่องอยากสอบถามเกี่ยวกับการชำระหนี้กยศ.ค่ะ หนูเป็นเด็กซิ่วจากมหาลัยเก่าในปี2556 มาเรียนใหม่ในปี2557 ไม่ได้ทำเรื่องขอกู้ยืมต่อ เพิ่งจบการศึกษาปี2560 ยังไม่ได้ทำงาน ว่างงานอยู่ พอดีมีใบแจ้งหนี้ส่งมาที่บ้าน ต้องทำยังไงคะ อยากจะขอผ่อนผันได้ไหมคะ

ผู้ส่ง: 
สุชัญญา เกื้อลาว

กรณีเพ่ิงจบปีการศึกษา 2560 แนะนำให้ผู้กู้ส่งเอกสารไปที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย /ธนาคารอิสลาม โดยใช้เอกสาร ดังนี้
1. แบบฟอร์ม กยศ. 204 คลิกดาวน์โหลด
2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาใบ transcript

ส่งเอกสารได้ที่
กรณีทำสัญญากับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 0 2256 8198 โทรติดตามผล 0 2208 8699

กรณีทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ธนาคารอิสลามฯ ทุกสาขา หรือ
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 0 2204 5016 โทรติดตามผล 0 2650 6999

** การยื่นเรื่องขอผ่อนผันการชำระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องไม่มียอดหนี้ค้างชำระและต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนวันที่กำหนดชำระหนี้แต่ละปี หากพ้นวันที่ครบกำหนดชำระหนี้จะต้องเสียเบี้ยปรับและถูกติดตามหนี้ จนกว่าจะได้รับอนุมัติผ่อนผันการชำระหนี้