Secondary

Languages

User login

ได้รับใบแจ้งหนี้แต่ยังศึกษาอยู่

ได้รับจดหมายแจ้งหนี้มาให้ไปชำระหนี้ปีหน้า (ปี2562) ต้องทำเรื่องอะไรไหมคะ

ตอนนี้เป็นนักศึกษากำลังขึ้นปี 4 ค่ะและกู้กยศครั้งสุดท้ายตอนปี 2559

ผู้ส่ง: 
ธัญชนก อุณใจ

หากผู้กู้ยืมเงินยังอยู่ระหว่างการศึกษา แต่ไม่ได้กู้ยืมเงิน กยศ. ผู้กู้ต้องแจ้งสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่ให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามฯ ทราบจนกว่าจะจบการศึกษา (หากผู้กู้ยืมไม่แจ้งสถานภาพจะถือว่าเป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้หลังจากนั้น 2 ปี) โดยใช้เอกสารดังนี้
1. แบบฟอร์ม กยศ. 204 คลิกดาวน์โหลด
2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ส่งเอกสารได้ที่
กรณีทำสัญญากับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 0 2256 8198 โทรติดตามผล 0 2208 8699
กรณีทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ธนาคารอิสลามฯ ทุกสาขา หรือ
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 0 2204 5016 โทรติดตามผล 0 2650 6999
หมายเหตุ : ผู้กู้ยืมต้องรายงานสถานภาพทางการศึกษาให้ธนาคารทราบทุกปีจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ค. ของทุกปี