Secondary

Languages

User login

สอบถามเรื่องการทำเอกสารแจ้ง

เคยกู้ กยศ. ตอนมัธยมปลาย (ม.5-ม.6) หลังสำเร็จการศึกษาก็ยังไม่ได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทันที อยากทราบว่าต้องทำเรื่องแจ้งอะไรในช่วงปีนี้หรือป่าวครับหรือรอชำระหนี้ภายในปีหน้าได้เลย เพราะยังไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ผู้ส่ง: 
Nutthapon K

- กรณีผู้กู้ไม่ได้กู้ยืมต่อ ผู้กู้ยืมจะครบกำหนดชำระหนี้งวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ค่ะ ถ้าผู้กู้สะดวกชำระไม่ต้องทำเรื่องแจ้งใดๆ ค่ะ อ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การชำระหนี้เพ่ิมเติม คลิก

- กรณีถ้าผู้กู้ยืมจะศึกษาต่อ แต่ไม่ได้กู้ยืม ให้ทำรายงานสถานภาพการศึกษาที่ผู้บริการจัดการเงินให้กู้ยืม โดยเอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้
1. แบบฟอร์ม กยศ. 204 (คลิกดาวน์โหลด)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถานศึกษา
(1-3 แนะนำให้สำเนาเก็บไว้ด้วย)

ส่งเอกสารได้ที่
กรณีทำสัญญากับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 0 2256 8198 โทรติดตามผล 0 2208 8699
กรณีทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ธนาคารอิสลามฯ ทุกสาขา หรือ
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 0 2204 5016 โทรติดตามผล 0 2650 6999
หมายเหตุ : ผู้กู้ยืมต้องรายงานสถานภาพทางการศึกษาให้ธนาคารทราบทุกปีจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา