Secondary

Languages

กยศ.ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ ณ โรงเรียนชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

กยศ.ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมนาของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ ณ โรงเรียนชัยบาดาล จ.ลพบุรี

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้และศึกษาปัญหาหนี้สินภาคประชาชนจังหวัดลพบุรี”(รุ่นที่ 1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน รับฟังสภาพปัญหาความเดือดร้อน และสาเหตุของการเกิดหนี้ รวมถึงการรับฟังข้อมูล และแนวทางเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563  ณ โรงเรียนชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วันที่: 
11 กันยายน 2563