Secondary

Languages

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 ระยะที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 22 - 23 เมษายน 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- การบรรยายพิเศษในหัวข้อ ความสำคัญของสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืม กยศ.

โดย คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

- อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ แนวคิดในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืมสู่แผนปฏิบัติการในสถานศึกษาที่ยั่งยืน

โดย รศ.ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณชลลดา นันทวิสัย นักวิชาการอิสระ

- อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ กิจกรรมในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืม กยศ.

โดย คุณณัฐคม จิตติรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เดอะสตาฟกรุ๊ป จำกัด

วันที่: 
23 เมษายน 2562