Secondary

Languages

กยศ. ร่วมกับ SME Development Bank สนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นผู้กู้ยืม

 กยศ. ร่วมกับ SME Development Bank สนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นผู้กู้ยืม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank สนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นผู้กู้ยืมด้านสินเชื่อและการลงทุนในธุรกิจ SMEs โดย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการคลัง

วันที่: 
25 ธันวาคม 2561