Secondary

Languages

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนฯ

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนฯ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนฯ-1
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนฯ-2
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนฯ-3
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนฯ-4
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนฯ-5
วันที่: 
14 กันยายน 2561