Secondary

Languages

รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561

 รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมสนับสนุนรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 10) ซึ่งจัดขึ้นโดยทุนการกุศลสมเด็จย่า โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เมื่อวันที่
6 พฤษภาคม 2561 ณ มูลนิธิ พอ.สว. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในถิ่นทุรกันดารด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด และเป็นแบบอย่างในการทำความดีให้ปรากฏ
แก่สังคม จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

 1. ร้อยตำรวจโท วรวุฒิ นามมล
  ครูใหญ่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ (บ้านน้ำสะเป่) อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
 2. ดาบตำรวจ กิตติพันธ์ สุขสัมพันธ์
  ครูใหญ่ ศูย์การเรียนตำรวจตะเสนชายแดนบ้านพอบือละคี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
 3. ดาบตำรวจหญิง นริศรา ศรีจันบาล
  ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4 อ.ธารโต จ.ยะลา
 4. ครูวัชโรบล บิโข่
  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1  (บ้านแม่เมืองน้อย) อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 5. ครูพุทธชาติ วัฒนาสกุลไทย
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
 6. ครูนีรนาท โรจนรัตน์
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
 7. นางนิรามัย คำพันธ์
  ครู ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนแม่ฮุ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 8. ครูธีรเจต อินเต็ม
  ครู ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านน้ำปุก อ.ปง จ.พะเยา
 9. ครูโยธิน พรหมณี
  ครู สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.นาทวี จ.สงขลา
 รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561-1
 รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561-3
 รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561-4
 รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561-5
 รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561-6
วันที่: 
7 พฤษภาคม 2561