Secondary

Languages

กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่3

กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่3

ขอขอบคุณทุกสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่3" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1~2 กันยายน 2559 ขอขอบคุณทีมงานของ ม.ราชภัฏอุบลราชธานีเป็นอย่างสูงคับ ที่ให้ความอนุเคราะห์และดูแลในทุกด้านเป็นอย่างดีเยี่ยมครับ..

กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่3-1
กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่3-2
กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่3-3
กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่3-4
กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่3-5
กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่3-6
กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่3-7
กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่3-8
วันที่: 
5 ตุลาคม 2559