Secondary

Languages

ชาว กยศ. Boost up service mind

ชาว กยศ. Boost up service mind

ผู้บริหารและพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เข้าอบรมในหัวข้อ "ปรับความคิด สร้างจิตบริการ สู่ความเป็นเลิศ" (BOOT UP SERVICE MIND) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

ชาว กยศ. Boost up service mind-1
ชาว กยศ. Boost up service mind-2
ชาว กยศ. Boost up service mind-3
ชาว กยศ. Boost up service mind-4
วันที่: 
9 กันยายน 2559