Secondary

Languages

งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559

งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559 และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี

งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559-1
งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559-2
งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559-3
งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559-4
งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559-5
งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559-6
งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559-7
งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559-8
วันที่: 
11 กรกฎาคม 2559