Secondary

Languages

พิธีมอบรางวัล โครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 8

 พิธีมอบรางวัล โครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 8

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา ดร. ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนฯ ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล โครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 8 ในโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ณ มูลนิธิ พอ.สว. โดยกองทุนฯ ในฐานะหน่วยงานที่ให้โอกาสทางการศึกษา จึงได้ให้การสนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่“ครู” ผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภยันอันตราย จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย ครูที่สอนในสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย (กศน.) หน่วยงานกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และหน่วยงานสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 พิธีมอบรางวัล โครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 8-1
 พิธีมอบรางวัล โครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 8-2
 พิธีมอบรางวัล โครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 8-3
 พิธีมอบรางวัล โครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 8-4
วันที่: 
6 พฤษภาคม 2559