Secondary

Languages

สัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กยศ. ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2559 เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม กองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. พร้อมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

สัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา-1
สัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา-2
สัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา-3
สัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา-4
สัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา-5
สัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา-6
สัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา-7
สัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา-8
วันที่: 
2 พฤษภาคม 2559