Secondary

Languages

สัมมนาพิเศษ "บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"

สัมมนาพิเศษ "บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดประชุมสัมมนาพิเศษ "บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรมของผู้กู้ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดยการชำระเงินคืนกองทุน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ โรงแรมมิเราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก ในการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุน” และบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของสถานศึกษากับความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานกองทุน” โดย นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมกันนี้ยังมีเสวนาพิเศษหัวข้อ “บทบาทของสถานศึกษาในฐานะองค์กรนายจ้าง” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

 • ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นายฉลอง แขวงอินทร์
  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
 • นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์
  กรรมการทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า
  และประธานกรรมการบริหาร บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
 • นายวงศ์วริศ ดุลยนิติโกศล
  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
สัมมนาพิเศษ "บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"-1
สัมมนาพิเศษ "บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"-2
สัมมนาพิเศษ "บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"-3
สัมมนาพิเศษ "บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"-4
สัมมนาพิเศษ "บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"-5
สัมมนาพิเศษ "บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"-6
วันที่: 
29 เมษายน 2559