Secondary

Languages

User login

ทาง กยศ จะโอนให้วันไหน

ในเว็ป ตรวจสอบผมการโอนเงินบอกว่า เอกสารถูกต้องปกติ จะต้องรอดี่อาทิตย์  ทาง ธนาคารถึงจะโอนให้ครับ

ผู้ส่ง: 
Warun Traisuwan

กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเดือนแรกให้กับผู้กู้ยืมภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษาทำการตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืมในระบบ e-Studentloan เรียบร้อยแล้ว และสถานศึกษาต้องจัดส่งเอกสารการกู้ยืมของผู้กู้ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วนให้ธนาคารโดยเร็ว หากธนาคารไม่ได้รับเอกสารการกู้ยืมดังกล่าวภายใน 30 วัน กองทุนจะหยุดการโอนเงินค่าครองชีพของผู้กู้ยืมในเดือนที่ 2
หมายเหตุ : กรณีได้รับเงินเดือนแรกแล้ว ผู้กู้ยืมที่ถูกระงับการโอนเงินตั้งแต่เดือนที่ 2 มีสาเหตุ ดังนี้
1. สถานศึกษาไม่ได้จัดส่งเอกสารสัญญา และ/หรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
2. สถานศึกษาจัดส่งแล้ว แต่ธนาคารแจ้งให้สถานศึกษาแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม
แนะนำให้ผู้กู้ยืมให้ติดต่อสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบการจัดส่งเอกสารการกู้ยืมเงินให้ธนาคารนะคะ