Secondary

Languages

User login

การรายงานสถานภาพการศึกษา กยศ.

-อยากราบเอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานมีอะไบ้างหรอคะ
-สามารถใช้หนังสือรับรองของมหาวิทยาลัยอย่างเดียวได้ไหมคะ หรือต้องใช้ แบบฟร์อม204ด้วย

ผู้ส่ง: 
พรทิพย์ พลาพล

กรณีศึกษาอยู่ แต่ไม่ได้กู้ยืม ผู้กู้ต้องรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่ผู้บริการจัดการเงินให้กู้ยืม โดยเอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้
1. แบบฟอร์ม กยศ. 204 (คลิกดาวน์โหลด)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถานศึกษา
(1-3 แนะนำให้สำเนาเก็บไว้ด้วย)
ส่งเอกสารได้ที่
กรณีทำสัญญากับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 0 2256 8198 โทรติดตามผล 0 2208 8699
กรณีทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ธนาคารอิสลามฯ ทุกสาขา หรือ
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 0 2204 5016 โทรติดตามผล 0 2650 6999
หมายเหตุ : ผู้กู้ยืมต้องรายงานสถานภาพทางการศึกษาให้ธนาคารทราบทุกปีจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา