Secondary

Languages

User login

รบกวนช่วยรีบดำเนินการให้เร็วกว่านี้หน่อยน่ะครับ

อยากรู้ว่า เงิน กรอ ปีการศึกษา60จะเข้าวันไหนครับ รอนานมาก ปกติ ส่งสัญญาแล้วรออีก30วัน ซึ่งก็เลยมาเยอะแล้ว ช่วยรีบดำเนินการหน่อยน่ะครับ  ปกติก็รอได้ครับ  

ปล.สงสัยคงไม่อ่านแน่

ผู้ส่ง: 
อุเทน แหวเมือง

- ค่าครองชีพ ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาต้องจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือแบบยืนยันฯ ของผู้กู้ยืมทุกรายให้แล้วเสร็จ รวมทั้งต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือแบบยืนยันฯ ของผู้กู้ยืมทุกราย ก่อนที่จะยืนยันข้อมูลการกู้ยืมของผู้กู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม เพื่อให้ผู้กู้ยืมได้รับเงินค่าครองชีพโดยเร็ว

- ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กองทุนจะจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษาหลังจากผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมตรวจสอบสัญญา/แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพว่าถูกต้องและครบถ้วนตรงกับข้อมูลที่ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมได้รับจากระบบ e-Studentloan โดยจะโอนทุกวันที่ 10 และ 20 ของเดือน