Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กยศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 88 รูป และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562

กยศ.จัดการประชุมผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม และผู้กู้ยืม ประจำปี 2562

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการประชุมผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ปกครอง และนักศึกษา เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,000 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

กยศ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนพร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยถวายเครื่องราชสักการะเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมร้องเพลงถวายราชสดุดี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงาน กยศ.

 

กยศ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กยศ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ผู้บริหาร และพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บริหารกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัด ร่วมพิธี ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

 

การประชุมชี้แจง"แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้กู้ยืม กยศ." ในเขตภาคเหนือ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดการประชุมชี้แจง"แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้กู้ยืม กยศ." ในเขตภาคเหนือ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562  ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยมี  คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และคุณอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา  รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจ และตอบข้อซักถาม ให้แก่ผู้กู้ยืมที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

   

ประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” กรุงเทพ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ เป็นวิทยากรบรรยาย อีกทั้งได้รับเกียรติจากนางสาวศศิรินทร์ ป่าไม้ วิทยากรจากกรมสรรพากร ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถามเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ วิธีการ ขั้นตอนของระบบการหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 ระยะที่ 3 มีสถานศึกษาเข้าร่วม 86 แห่ง จำนวน 149 คน เมื่อวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
โดยได้รับเกียรติจากคุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ มอบประกาศนียบัตร
ประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” ในเขตภาคเหนือ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ เป็นวิทยากรบรรยาย อีกทั้งได้รับเกียรติจากนางสาวศศิรินทร์ ป่าไม้ วิทยากรจากกรมสรรพากร ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถามเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ วิธีการ ขั้นตอนของระบบการหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ.

ประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” ในเขตภาคใต้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ เป็นวิทยากรบรรยาย อีกทั้งได้รับเกียรติจากนางสาวศศิรินทร์ ป่าไม้ วิทยากรจากกรมสรรพากร ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถามเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ วิธีการ ขั้นตอนของระบบการหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้แทนหน่วยงาน บริษัทเอกชน อบต.

ประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” ในเขตภาคกลางและปริมณฑล

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ เป็นวิทยากรบรรยาย อีกทั้งได้รับเกียรติจากนางสาวศศิรินทร์ ป่าไม้ วิทยากรจากกรมสรรพากร ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถามเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ วิธีการ ขั้นตอนของระบบการหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 สำหรับหน่วยงาน บริษัทเอกชน อบต.