เว็บบอร์ด

หัวข้อ: เงินค่าครองชีพเดือนตุลาคม 2561

ข้อความ
Sarinya Tongtumkid
ตอบ : 1 ตุลาคม 2561 เวลา 11:31:29 : เงินค่าครองชีพเดือนตุลาคม 2561

ไม่ทราบว่าทางธนาคารอิสลามจะโอนเงินค่าครองชีพให้ไหมคะ ในเดือนนี้

เดือนแรกที่ได้เงิน คือ1 กย เดิอนสิงหาเว้นจ่าย
ตามจริงเงินต้องเข้าวันที่1 ต.ค ใช่ไหมคะ เพราะของหนู ทางระบบเช็คยอดหนี้ขึ้นว่า 
รอโอน/ปกติ ขึ้น4เดือน 

Nedchanok Thongon
ตอบ : 26 ธันวาคม 2561 เวลา 10:38:33 : เงินค่าครองชีพเดือนตุลาคม 2561

การโอนเงินค่าครองชีพ
กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเดือนแรกให้กับผู้กู้ยืมภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษาทำการตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืมในระบบ e-Studentloan เรียบร้อยแล้ว และสถานศึกษาต้องจัดส่งเอกสารการกู้ยืมของผู้กู้ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วนให้ธนาคารโดยเร็ว หากธนาคารไม่ได้รับเอกสารการกู้ยืมดังกล่าวภายใน 30 วัน กองทุนจะหยุดการโอนเงินค่าครองชีพของผู้กู้ยืมในเดือนที่ 2 
หมายเหตุ : กรณีได้รับเงินเดือนแรกแล้ว ผู้กู้ยืมที่ถูกระงับการโอนเงินตั้งแต่เดือนที่ 2 มีสาเหตุ ดังนี้
1. สถานศึกษาไม่ได้จัดส่งเอกสารสัญญา และ/หรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
2. สถานศึกษาจัดส่งแล้ว แต่ธนาคารแจ้งให้สถานศึกษาแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม
แนะนำให้ผู้กู้ยืมให้ติดต่อสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบการจัดส่งเอกสารการกู้ยืมเงินให้ธนาคารนะคะ 

แสดงความคิดเห็น

คุณต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

.