ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด,เทศบาล,องค์การบริหารส่วนตำบล, กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ทั่วประเทศ จำนวน 7,852 แห่ง หัวข้อ “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร”

            กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีฐานะเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันกองทุนได้มีพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยสาระสำคัญของกฎหมาย ได้กำหนดให้องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่หักเงินได้ที่มาจากการจ้างแรงงานของพนักงานและลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมนำส่งกรมสรรพากร พร้อมกับการนำส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้คืนกองทุน ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการชำระเงินคืนกองทุนตามพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรนายจ้างได้ทราบถึงแนวทางขั้นตอน หน้าที่ความรับผิดชอบ และวิธีการหักเงินเดือนบุคลากรในสังกัดที่เป็นผู้กู้ยืมกองทุนจึงจะจัดประชุมสัมมนา หัวข้อ “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร”  
            ในการนี้ กองทุนจึงขอเรียนเชิญผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ 2 ท่าน ให้เกียรติเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มเท่านั้น (สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้เบิกจ่ายจากส่วนราชการต้นสังกัด) และขอให้ท่านกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม โดยการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านช่องทาง https://www.studentloan.or.th/lgo61/หรือ สแกน QR Codeและสามารถดาวน์โหลด พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 โดยสแกน QR Code 

หัวข้อการบรรยาย
1. “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร”
โดย คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
และ คุณอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

2.“ระบบการหักเงินเดือน ตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560
โดย คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
และผู้แทนกรมสรรพากร

3.ตอบข้อซักถาม​
โดย คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
และ คุณอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
และผู้แทนกรมสรรพากร

 
1. อบจ. อบต. เทศบาล  เขตภาคใต้ (จังหวัดตรัง นราธิวาส  ปัตตานี  พัทลุง ยะลา  สงขลา  สตูล กระบี่  ชุมพร   นครศรีธรรมราช  พังงา ภูเก็ต  ระนอง และ สุราษฎร์ธานี)
            วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
            ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
            วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   แผนที่...คลิก 
 
2.  อบจ. อบต. เทศบาล เขตภาคกลาง (จังหวัดกาญจนบุรี   นครปฐม   ประจวบคีรีขันธ์   เพชรบุรี   ราชบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร   สุพรรณบุรี   นครนายก   นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา   ลพบุรี   สมุทรปราการ  สระบุรี   สิงห์บุรี  อ่างทอง) และกรุงเทพมหานคร
            วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
            ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
            แผนที่โรงแรม...คลิก
 
3. อบจ. อบต. เทศบาล เขตภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี   ฉะเชิงเทรา   ชลบุรี   ตราด  ปราจีนบุรี   ระยอง สระแก้ว ) และเมืองพัทยา
            วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
            ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
            แผนที่...คลิก 
 
4.  อบจ. อบต. เทศบาล เขตภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดกำแพงเพชร  ชัยนาท  ตาก  นครสวรรค์   พิจิตร  พิษณุโลก   เพชรบูรณ์   สุโขทัย   อุตรดิตถ์  และอุทัยธานี)
            วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
            ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี คุณย่าประสาท รักเลี้ยง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
            แผนที่...คลิก 
 
5.  อบจ. อบต. เทศบาล เขตภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงราย  เชียงใหม่   น่าน   พะเยา  แพร่   แม่ฮ่องสอน   ลำปาง   และลำพูน)
            วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
            ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
            แผนที่...คลิก 
 
6.  อบจ. อบต. เทศบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดมุกดาหาร   ยโสธร  ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ   สุรินทร์   อำนาจเจริญ  และอุบลราชธานี)
            วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
            ณ ห้องทับทิมสยาม 1 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี
            แผนที่...คลิก 
 
7.  อบจ. อบต. เทศบาล เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอนแก่น   ชัยภูมิ   นครพนม  นครราชสีมา  บึงกาฬ   บุรีรัมย์   มหาสารคาม   เลย   สกลนคร   หนองคาย  หนองบัวลำภู และอุดรธานี)
            วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
            ณ ห้องประชุม Hall 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
            แผนที่...คลิก 
 

 

    
พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560
 
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์
โทร. 0 2016 4888 ต่อ 354 358 และ 359
โทรสาร 0 2016 4960
อีเมล crm@studentloan.or.th
.