ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

          ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางและวิธีการดำเนินงานของกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานกองทุน ในระหว่างวันที่ 9 – 10, 15-16 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยประกอบด้วย
          1)  ระดับอาชีวศึกษา (รัฐ)          วันพุธที่            9     พฤษภาคม 2561
          2)  ระดับอาชีวศึกษา (เอกชน)    วันพฤหัสบดีที่ 10    พฤษภาคม 2561
          3)  ระดับอุดมศึกษา                  วันอังคารที่     15    พฤษภาคม 2561
          4)  ระดับมัธยมศึกษา                วันพุธที่          16    พฤษภาคม 2561
                * ระดับมัธยมศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 232 แห่ง
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
 
•  ร่างคู่มือสำหรับสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561    

•  การบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560” 
   โดย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

•  การบรรยายเรื่อง “ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืม ตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560” 
   โดย นายโพธิพันธ์ มุขสมบัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

•  การบรรยายเรื่อง “การให้กู้ยืม ในปีการศึกษา 2561” 
   โดย  นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา 
- ระดับอาชีวศึกษา 
- ระดับอุดมศึกษา  
 
•  การบรรยายเรื่อง “ระบบการให้กู้ยืมสำหรับสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2561”    
   โดย ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   

 •  บรรยายพิเศษหัวข้อ “หลักการพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม สำหรับสถานศึกษา” 
   โดย พลเอก ดร. ศรุต นาควัชระ ผู้อำนวยการศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

 •  แผ่นพับขั้นตอนการให้กู้ยืมเงิน   
 
 
 
.