ข่าวประชาสัมพันธ์

กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ พ.ร.บ. ใหม่

    กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมบัญชีกลางและกรมสรรพากร จัดงานสัมมนาการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 สำหรับกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างผ่านระบบจ่ายตรง เพื่อสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานองค์กรนายจ้างภาคราชการกว่า 220 แห่ง เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง     ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต รองอธิบดีกรมสรรพากร ร่วมวงเสวนา
    นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “สืบเนื่องมาจากประกาศพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งในสาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืม เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบผ่านกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุนกำหนด กองทุนจึงมีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจ   และเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานองค์กรนายจ้างทุกแห่ง โดยเริ่มดำเนินการจากหน่วยงานราชการก่อน รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และภาคเอกชนตามลำดับ
    สำหรับงานสัมมนาครั้งนี้ กองทุนได้เชิญกรมบัญชีกลางและกรมสรรพากร มาร่วมชี้แจงแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการหักเงินเดือน ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานราชการที่มีการใช้ระบบจ่ายตรงเงินเดือน  หรือ direct payment จำนวน 224 แห่ง ได้รับทราบ และร่วมมือกันดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินและความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมกองทุน จำนวนกว่า 195,000 ราย ในการชำระเงินคืนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษารุ่นต่อไป” 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
 
•  การหักเงินเดือนชำระคืนกองทุน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือน      
•  การบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560”      

เอกสาร พ.ร.บ. กองทุน  แนวทางปฏิบัติ และตัวอย่างหนังสือ

•  Flow แนวปฏิบัติการหักเงินเดือน       

•  แนวทางปฏิบัติการหักและนำส่งเงินกองทุน  

•  แบบแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ  

•  แบบฟอร์มรายชื่อ และ จำนวนเงินของบุคลากรที่แจ้งให้หักเงิน  

•  พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560  

•  หนังสือแจ้งการหักเงินเดือนชำระคืนกองทุน_ผู้กู้ยืม กลุ่มสัญญา 15 ปี  

• หนังสือแจ้งการหักเงินเดือนชำระคืนกองทุน_ผู้กู้ยืม กลุ่มสัญญาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง  

• หนังสือแจ้งการหักเงินเดือนชำระคืนกองทุน_ผู้กู้ยืม กลุ่มสัญญาประนีประนอมยอมความ   

• หนังสือแจ้งหน่วยงานราชการขอให้หักเงินได้พึงประเมิน    
.