ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนา การหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 สำหรับกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างผ่านระบบจ่ายตรง

                    ด้วยพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งตามมาตรา 51 กำหนดให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าว เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่กองทุนฯ แจ้งให้ทราบ โดยให้นำส่งกรมสรรพากรภายในกำหนดระยะเวลานำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด ปัจจุบัน กองทุนฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อหักเงินเดือนผู้กู้ยืมที่สังกัดหน่วยงานราชการ
                    ในการนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการหักและนำส่งเงินกู้ยืมตามกฎหมาย กองทุนฯ จึงจะจัดประชุมสัมมนา หัวข้อ “การหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 สำหรับกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างผ่านระบบจ่ายตรง” ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 224 แห่งๆ ละ 2 ท่าน เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยกรุณาตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
          
    

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาหากมีความประสงค์จองห้องพัก ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
                กรุณาติดต่อ คุณน้อง โทร. 086-3385862 (ผู้เข้าพักชำระเงินค่าห้องพักเอง)

                  -  ราคาห้องพักเดี่ยว (1 คน)     1,400      บาท/คืน
                  -  ราคาห้องพักคู่ (2 คน)         1,600      บาท/คืน
                
กำหนดการ
**************************************************
09.00 - 09.30 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
 
09.30 - 09.40 น.   รายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์
โดย ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
09.40 - 10.00 น.   ประธานกล่าวเปิดงาน
โดย ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
       หรือผู้แทน
 
10.00 – 10.45 น.      บรรยาย หัวข้อ  “พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
และวิธีการหักเงินเดือน”
โดย  อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน
       ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
10.45 – 11.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
 
11.00 - 12.00 น.   เสวนา “การหักเงินเดือนผู้กู้ยืมกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างผ่านระบบจ่ายตรง
โดย  อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน
       อธิบดีกรมสรรพากร หรือผู้แทน
       ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ :    กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

**************************************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร. 0 - 2016 - 4888 ต่อ 558, 584, 589, 567, 569 และ 578
 
.